Sơ đồ tổ chức trường Cao Đẳng Viễn Đông

Ngày gửi 31/01/2013

 -  23424 Lượt xem


 

QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG VIỄN ĐÔNG
 
Chương I.
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi và đối tượng điều chỉnh
Quy chế này quy định việc tổ chức, quản lý và hoạt động của Trường CAO ĐẲNG VIỄN ĐÔNG bao gồm : Tên trường; Sứ mạng và tầm nhìn của trường; Nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của trường; Cơ cấu tổ chức và nhân sự của trường, nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của từng tổ chức và của người đứng đầu từng tổ chức đó trong trường; Các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; Tài chính, cơ sở vật chất và trang thiết bị; Quan hệ quốc tế; Nhiệm vụ và quyền của giảng viên; Nhiệm vụ và quyền của người học; Thanh tra, kiểm tra, khen thưởng và xử lý vi phạm.
 
Điều 2. Tên trường, Vị trí của Trường CAO ĐẲNG VIỄN ĐÔNG
·        Tên trường :
·        Tên tiếng Việt : Trường CAO ĐẲNG VIỄN ĐÔNG
·        Tên tiếng Anh : Viendong College Advanced Technology
·        Tên viết tắt: VIDOCAT
·        Địa chỉ : Văn phòng : 207/20/1 đường Nguyễn Văn Đậu, phường 11, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh.
Điện thoại:(08)2245333 – Fax: (08) 62839798   - Email : vido@vido.edu.vn
·        Cơ sở 1: 118 Nam Hòa, P. Phước Long , quận 9 , TP Hồ Chí Minh
Điện thoại : (08 ) 22 459 222 – Fax  (08) 62 839 798
·        Cơ sở 2: 164 Nguyễn Đình Chính , phường 11, quận Phú Nhuận , TP Hồ Chí Minh
Điện thoại : (08 ) 39971416 – Fax  (08) 38442959
·        Cơ sở 3: 357 Lê Hồng Phong, P. 2, Q. 10, TP Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 389 11111
·        Trường CAO ĐẲNG VIỄN ĐÔNG có thể còn có những cơ sở đào tạo khác, phân hiệu,…khi quy mô đào tạo tăng thêm và sau khi có sự thông qua bằng văn bản của Hội đồng quản trị.
-        Trường CAO ĐẲNG VIỄN ĐÔNG có tư cách pháp nhân, có con dấu và được mở tài khoản tại ngân hàng, kho bạc Nhà nước.
-        Trường CAO ĐẲNG VIỄN ĐÔNG có địa vị pháp lý, chức năng, nhiệm vụ, nghĩa vụ và quyền lợi như các trường cao đẳng, đại học công lập trong hệ thống giáo dục quốc dân.
 
Điều 3. Giải thích từ ngữ
1. “Góp vốn” là việc đưa tài sản vào nhà trường để trở thành chủ sở hữu của nhà trường. Tài sản góp vốn có thể bằng đồng Việt Nam (VNĐ), vàng, ngoại tệ, giá trị quyền sử dụng đất (đất), giá trị quyền sở hữu trí tuệ và các tài sản khác được ghi trong Quy chế tổ chức và hoạt động của trường. Tổng giá trị các tài sản do các cá nhân đóng góp được quy đổi thành VNĐ theo thời giá quy định của Ngân hàng Nhà nước tại thời điểm góp vốn tạo thành vốn của trường.
2. “Vốn điều lệ” là tổng giá trị số vốn góp bằng đồng Việt Nam của tất cả các thành viên góp vốn, được ghi vào Quy chế tổ chức và hoạt động của trường. Trong quá trình hoạt động vốn điều lệ có thể được gia tăng do nhu cầu xây dựng và phát triển nhà trường.
3. “Phần vốn góp” là tỷ lệ tính bằng % (phần trăm) của phần vốn mà từng cổ đông góp so với vốn điều lệ.
4. “Cổ phần” là vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau, mỗi phần gọi là “cổ phần”.
5. “Cổ đông” là người sở hữu ít nhất một cổ phần. Cổ đông có thể là tổ chức hoặc cá nhân. Cổ đông sở hữu phần vốn có quyền biểu quyết gọi là cổ đông có quyền biểu quyết. Cổ đông chưa đủ phần vốn có quyền biểu quyết gọi là cổ đông phổ thông. Cổ đông phổ thông có thể bao gồm các cổ đông danh dự là những người đã có công đóng góp cho việc hình thành và phát triển của Trường.
6. “Giảng viên và cán bộ cơ hữu”: giảng viên cơ hữu và cán bộ cơ hữu của trường là những người có hợp đồng làm việc dài hạn (từ 1 năm trở lên) tại trường, không thuộc biên chế nhà nước, do nhà trường trả lương và chi trả về các chế độ bảo hiểm, chính sách khác đối với người lao động theo quy định của Nhà nước.
 
Điều 4. Quản lý nhà nước đối với Trường CAO ĐẲNG VIỄN ĐÔNG
Trường CAO ĐẲNG VIỄN ĐÔNG chịu sự quản lý nhà nước về giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo; chịu sự quản lý hành chính theo lãnh thổ của UBND  thành phố Hồ Chí Minh.
 
Điều 5. Tổ chức đảng và các tổ chức đoàn thể
Tổ chức của Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập và hoạt động trong trường CAO ĐẲNG VIỄN ĐÔNG theo Hiến pháp, pháp luật và các quy định của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Các tổ chức Công đoàn , Đoàn thanh niên được thành lập và hoạt động trong trường CAO ĐẲNG VIỄN ĐÔNG theo quy định của Hiến pháp và pháp luật.
 
Điều 6. Nhiệm vụ và quyền hạn của Trường CAO ĐẲNG VIỄN ĐÔNG
Nhiệm vụ và quyền hạn của trường CAO ĐẲNG VIỄN ĐÔNG thực hiện theo quy định của Điều lệ trường Cao đẳng và các quy định pháp luật khác.
Trường CAO ĐẲNG VIỄN ĐÔNG không được cho bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào mượn danh nghĩa của trường để tiến hành các hoạt động bất hợp pháp, không đúng với tôn chỉ mục đích hoạt động của nhà trường.
 
Điều 7: Sứ mạng và tầm nhìn của trường
-         Sứ mạng:
·        Là cơ sở đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực và đa cấp nhằm mục tiêu cung ứng nguồn nhân lực có chất lượng cao cho Vùng kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh (bao gồm các tỉnh trong khu vực).
·        Xây dựng các cơ sở đào tạo gắn liền với các Khu công nghiệp, Khu chế xuất, các Trung tâm kinh tế-tài chính lớn trong khu vực vùng Thành phố Hồ Chí Minh.
·        Nơi cung cấp nguồn nhân lực có tay nghề cao, có khả năng thích ứng ngay mà không cần phải đào tạo lại cho các Doanh nghiệp trong nước, có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn vùng.
·        Tiến tới đào tạo và liên kết đào tạo cho các địa phương khác trên trên cơ sở xây dựng và phát triển các phân hiệu, tận dụng hệ thống công nghệ và học liệu của trường theo phương thức đào tạo từ xa.
·        Tiêp thu có chọn lọc các chương trình đào tạo tiên tiến từ các trường ĐH, CĐ trên thế giới, tiếp thu nhu cầu nguồn nhân lực thực tế từ các DN trong vùng để từ đó không ngừng đổi mới nâng cao chương trình đào tạo, bắt kịp xu thế.
-         Tầm nhìn:
·        Xây dựng Nhà trường trở thành Trung tâm đào tạo Lao động kỹ thuật tác nghiệp có trình độ tay nghề ứng dụng cao, có thể đảm đương các chức vụ đến cấp trưởng/phó phòng, Ban, xưởng, ….trong các Xí nghiệp sản xuất, Doanh nghiệp dịch vụ, và các định chế tài chính-ngân hàng,…
·        Xây dựng nhà trường trở thành địa chỉ đào tạo và đào tạo lại cho các Doanh nghiệp,….
·        Xây dựng nhà trường trở thành nơi cung ứng nguồn nhân lực từ ngày đầu thành lập cho các DN trong và ngoài nước đầu tư trên địa bàn vùng thành phố Hồ Chí Minh.
·        Xây dựng đội ngũ Giảng viên, CB-CNV đủ sức, đủ tầm vừa có thể làm tốt công tác đào tạo, vừa có thể ứng dụng nghiên cứu khoa học và thực nghiệm cho các hoạt động dịch vụ cung ứng cho các Doanh nghiệp trong vùng Kinh tế TP HCM.
·        Xây dựng cơ sở dữ liệu kết nối cung-cầu nguồn nhân lực cho các Doanh nghiệp đóng trên địa bàn.
 
Điều 8. Thành lập, đình chỉ, sáp nhập, chia, tách, giải thể
Việc thành lập, đình chỉ hoạt động, sáp nhập, chia, tách,… theo các Quy định hiện hành của Chính phủ và của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 
Chương II
TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ
Điều 9. Cơ cấu tổ chức
Trường  CAO ĐẲNG VIỄN ĐÔNG có cơ cấu tổ chức bảo đảm các yêu cầu về cơ cấu tổ chức quy định trong Điều lệ  và phù hợp với điều kiện, quy mô đào tạo trong từng giai đoạn phát triển của trường.
Cơ cấu tổ chức của trường CAO ĐẲNG VIỄN ĐÔNG bao gồm:
1. Đại hội đồng cổ đông
2. Hội đồng Quản trị.
3. Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng.
4. Ban Kiểm soát.
5. Các phòng chức năng : Đào tạo, Tổ chức – Hành chính – Quản trị, Kế hoạch – Tài chính, Khảo thí, Công tác Học sinh Sinh viên, Nghiên cứu Khoa học, Liên kết và Hợp tác quốc tế…
6. Các khoa : Công nghệ, Công nghệ Thông tin, Kế toán, Quản trị Kinh doanh, Xây dựng, Tài chính-Ngân hàng, ….
7. Các bộ môn trực thuộc trường: Giáo dục chính trị, Anh Văn, Khoa học cơ bản (Toán, Tin học),..
8. Các bộ môn trực thuộc khoa.
9. Ban Trung cấp chuyên nghiệp.
10. Các tổ chức khoa học và công nghệ, các cơ sở phục vụ đào tạo, dịch vụ, chuyển giao công nghệ và các cơ sở sản xuất, kinh doanh thuộc trường.
11. Tổ chức đảng và các tổ chức đoàn thể.
 
Điều 10. Đại hội đồng cổ đông ( ĐHĐCĐ)
1. Đại hội đồng cổ đông bao gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết và cổ đông phổ thông. Cổ đông phổ thông không có quyền biểu quyết, nhưng có quyền tham gia ý kiến trong các cuộc họp.
2. Đại hội đồng cổ đông có các quyền và nhiệm vụ sau:
a) Xác định mục tiêu, phương hướng xây dựng và phát triển trường; kế hoạch thực hiện hàng năm, từng giai đoạn; việc mở rộng, thay đổi, điều chỉnh ngành nghề, quy mô và trình độ đào tạo, định hướng hoạt động khoa học và công nghệ gắn với chiến lược phát triển của trường;
b) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban kiểm soát của trường; giải quyết các yêu cầu về việc bổ sung, thay đổi thành viên Hội đồng Quản trị.
c) Thông qua báo cáo tài chính hàng năm của trường;
d) Thông qua quy định về vốn có quyền biểu quyết và các quy định nội bộ khác của trường như về tiêu chuẩn lựa chọn Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Hiệu trưởng; 
đ) Thực hiện các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định tại Quy chế tổ chức hoạt động của trường.
3. Đại hội đồng cổ đông được triệu tập họp thường niên bắt buộc mỗi năm một lần hoặc họp đột xuất theo quyết định của Hội đồng Quản trị hoặc theo yêu cầu của cổ đông sở hữu liên tục 6 tháng trở lên trên 30 % số cổ phần hiện có của trường.
Trong trường Hội đồng Quản trị vi phạm nghiêm trọng Quy chế tổ chức và hoạt động của trường thì Ban kiểm soát được quyền triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường và thông báo cho Hội đồng Quản trị biết.
Mọi chi phí cho việc triệu tập và tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông được tính trong kinh phí hoạt động của nhà trường.
Việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải được thực hiện theo hình thức gửi giấy mời họp kèm theo dự kiến chương trình, nội dung cuộc họp và các tài liệu có liên quan đến tất cả cổ đông trong Đại hội đồng trước ít nhất là 7 ngày so với ngày họp.
4. Cuộc họp Đại hội đồng được coi là tiến hành hợp lệ khi có từ 51% trở lên số cổ đông có quyền biểu quyết tham gia dự họp.
5. Nội dung các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được ghi bằng biên bản, thông qua ngay tại cuộc họp, có chữ ký của người chủ trì và thư ký cuộc họp để lưu trữ. Việc thông qua các quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thực hiện bằng hình thức biểu quyết hoặc bỏ phiếu kín tại cuộc họp. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được coi là có giá trị hiệu lực khi có trên 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.
 
Điều 11. Hội đồng Quản trị ( HĐQT)
1. Hội đồng Quản trị là cơ quan quản lý và là tổ chức đại diện duy nhất cho quyền sở hữu của trường ; chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và có quyền quyết định những vấn đề về tổ chức, nhân sự, tài chính, tài sản, quy hoạch, kế hoạch và phương hướng đầu tư phát triển của trường phù hợp với quy định của pháp luật.
2. Hội đồng Quản trị do Đại hội đồng cổ đông của trường bầu và được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ra quyết định công nhận. Hội đồng Quản trị có 5 thành viên gồm Chủ tịch Hội đồng và 4 thành viên.
Nhiệm kỳ của Hội đồng Quản trị là 5 năm tính từ ngày có quyết định công nhận của cơ quan có thẩm quyền.
3. Hội đồng Quản trị họp thường kỳ ba tháng một lần. Việc tổ chức họp Hội đồng bất thường do Chủ tịch Hội đồng Quản trị quyết định, nhưng phải được ít nhất 1/3 số thành viên Hội đồng Quản trị đồng ý. Các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị được thông qua bằng hình thức biểu quyết công khai trước cuộc họp. Nghị quyết của Hội đồng Quản trị xây dựng theo nguyên tắc: mỗi thành viên Hội đồng Quản trị có một phiếu biểu quyết và mọi quyết định chỉ có hiệu lực khi được quá nửa số thành viên Hội đồng Quản trị nhất trí. Trường hợp số phiếu tán thành và không tán thành ngang nhau thì quyết định cuối cùng thuộc về phía có ý kiến của Chủ tịch Hội đồng Quản trị.
4. Việc bổ sung, thay đổi thành viên Hội đồng Quản trị phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo hình thức bỏ phiếu kín.
Trường hợp số thành viên của Hội đồng Quản trị bị giảm quá 1/3 so với số lượng quy định của Quy chế tổ chức và hoạt động của trường thì trong thời hạn không quá 60 ngày kể từ khi số thành viên của Hội đồng Quản trị giảm quá quy định nêu trên Chủ tịch Hội đồng Quản trị phải triệu tập Đại hội đồng cổ đông để bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị.
5. Miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị
a) Thành viên Hội đồng Quản trị bị miễn nhiệm trong các trường hợp sau đây:
- Vi phạm pháp luật hoặc vi phạm nghiêm trọng các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nhất là trong công tác tuyển sinh, đào tạo và quản lý, nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự;
- Bị chết hoặc bị hạn chế năng lực, hành vi dân sự;
- Tự nguyện từ chức;
- Không đủ sức khoẻ để thực hiện các công việc đang đảm nhiệm;
b) Bãi miễn thành viên HĐQT nếu thuộc một trong các trường hợp sau:
- Cá nhân đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự;
- Có hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng, nhưng chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự;
- Vi phạm Quy chế tổ chức và hoạt động của trường một cách nghiêm trọng bị Đại hội đồng cổ đông đề nghị bãi miễn.
 
Điều 12. Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng Quản trị
Hội đồng Quản trị có những nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:
1. Xây dựng Quy chế tổ chức và hoạt động của trường để thông qua Đại hội đồng cổ đông; kiến nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định của trường khi cần thiết hoặc kiến nghị việc bổ sung, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên của Hội đồng Quản trị.
2. Xây dựng định hướng chiến lược phát triển và chỉ đạo tổ chức, hoạt động của trường để trình Đại hội đồng cổ đông tại các kỳ họp. Xây dựng và ban hành các quy định về chế độ, tiêu chuẩn, định mức thu, chi tài chính của trường phù hợp với quy định của pháp luật và chế độ quản lý tài chính.
3. Thực hiện nghiêm túc các quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông.  Huy động các nguồn vốn đầu tư xây dựng trường, phê duyệt dự toán, quyết toán tài chính hàng năm và giám sát việc quản lý sử dụng tài chính, tài sản của nhà trường.
4. Bầu Hiệu trưởng của trường và trình Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét, ra quyết định công nhận. Quyết định bổ nhiệm các Phó Hiệu trưởng theo đề cử của Hiệu trưởng và Đại hội đồng cổ đông.
5. Phê duyệt việc miễn nhiệm, bãi nhiệm các Phó Hiệu trưởng; đề xuất với cấp có thẩm quyền miễn nhiệm Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị theo quy định.
6. Phê duyệt phương án chung về tổ chức bộ máy, biên chế và những vấn đề liên quan đến tổ chức, nhân sự của trường trên cơ sở đề xuất của Hiệu trưởng.
7. Xác định những nguyên tắc cơ bản giải quyết công việc liên quan đến công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, dịch vụ, xây dựng cơ sở vật chất, đối ngoại của nhà trường hàng năm và từng giai đoạn.
8. Giám sát công tác lãnh đạo, điều hành của Hiệu trưởng và Ban Giám hiệu nhằm bảo đảm cho mọi hoạt động của trường được triển khai thực hiện theo đúng quy định của pháp luật; tuân thủ các quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng Quản trị.
9. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông họp thường kỳ hoặc đột xuất theo quy định.
 
Điều 13. Ban Kiểm soát
1. Ban Kiểm soát của trường gồm những người đại diện cho các cổ đông có số lượng cổ phần đáp ứng theo quy định của trường; do Đại hội đồng cổ đông bầu, gồm có 3 thành viên, trong đó có ít nhất một thành viên có chuyên môn về kế toán. Trưởng Ban Kiểm soát do Đại hội đồng cổ đông của trường bầu trực tiếp.
Ban Kiểm soát thực hiện việc giám sát các hoạt động của nhà trường và chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông về việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo quy định. Ban Kiểm soát phải chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị và cán bộ, giảng viên, nhân viên cơ hữu của trường về báo cáo và hoạt động của mình.
2. Thành viên của Ban Kiểm soát phải là người có có quốc tịch Việt Nam; không là thành viên Hội đồng Quản trị, Hiệu trưởng, Kế toán trưởng (hoặc Trưởng Phòng Tài vụ); cha, mẹ, vợ hoặc chồng, con đẻ của thành viên Hội đồng Quản trị, Hiệu trưởng, Kế toán trưởng của trường.
3. Nhiệm kỳ của Ban Kiểm soát cùng với nhiệm kỳ của Hội đồng Quản trị.
 
Điều 14. Quyền và nhiệm vụ của Ban Kiểm soát
Ban Kiểm soát có các quyền và nhiệm vụ sau đây:
1. Giám sát, kiểm tra các hoạt động của nhà trường; của Hội đồng Quản trị, Hiệu trưởng, Ban Giám hiệu và các tổ chức, đơn vị trong trường.
2. Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong việc quản lý điều hành hoạt động của trường và việc ghi chép sổ kế toán, báo cáo tài chính.
3. Thẩm định báo cáo tài chính hàng năm của trường; kiểm tra cụ thể các vấn đề liên quan đến công tác quản lý, điều hành hoạt động của trường.
4. Định kỳ thông báo với Hội đồng Quản trị về kết quả hoạt động của mình và nội dung các báo cáo, kết luận, kiến nghị của Ban Kiểm soát trước khi chính thức thông qua Đại hội đồng cổ đông.
5. Báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả giám sát các hoạt động của nhà trường tại các kỳ họp Đại hội đồng cổ đông.
6. Thực hiện các quyền và nhiệm vụ khác theo Quy chế tổ chức và hoạt động của trường.
7. Được quyền kiến nghị về những vấn đề liên quan đến tổ chức và hoạt động của trường với các cơ quan quản lý có thẩm quyền; được quyền yêu cầu Hội đồng Quản trị hoặc thành viên Hội đồng Quản trị, Hiệu trưởng và các cán bộ quản lý khác của trường cung cấp thông tin, tài liệu cần thiết liên quan trong quá trình thực thi các nhiệm vụ được giao.
8. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, mọi hoạt động của Ban Kiểm soát phải không gây sự cản trở, làm gián đoạn đến các hoạt động của Hội đồng Quản trị và nhà trường.
 
Điều 15. Chủ tịch Hội đồng Quản trị
1. Chủ tịch Hội đồng Quản trị là người đứng đầu của Hội đồng Quản trị; do Hội đồng Quản trị bầu và được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ra quyết định công nhận. Chủ tịch Hội đồng Quản trị ít nhất phải có bằng đại học trở lên.
Chủ tịch Hội đồng Quản trị có thể được kiêm nhiệm giữ chức Hiệu trưởng, nhưng phải có đủ các các tiêu chuẩn theo quy định đối với nhà giáo và Hiệu trưởng trường đại học.
2. Chủ tịch Hội đồng Quản trị có những quyền và nhiệm vụ sau đây:
a) Chủ trì chỉ đạo, điều hành hoạt động của Hội đồng Quản trị. Có trách nhiệm chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cho cuộc họp của Hội đồng Quản trị; có quyền triệu tập các cuộc họp Hội đồng Quản trị; là người ký và chịu trách nhiệm chính về các quyết nghị và việc thực hiện các quyết nghị của Hội đồng Quản trị và Đại hội đồng cổ đông.
b) Ký trình Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ra quyết định công nhận Hiệu trưởng của trường. Phê duyệt quyết định bổ nhiệm các Phó Hiệu trưởng của trường trên cơ sở đề nghị của Hội đồng Quản trị và ý kiến thông qua của Đại hội đồng cổ đông;
c) Trường hợp cần thiết, được quyền ký quyết định cử Hiệu trưởng tạm quyền điều hành hoạt động của nhà trường trong thời gian không quá 01 tháng để tiến hành việc cử Hiệu trưởng theo quy định;
d) Thực hiện các quyền và nhiệm vụ khác theo Quy chế tổ chức và hoạt động của trường.
3. Chủ tịch Hội đồng Quản trị được quyền sử dụng bộ máy tổ chức và con dấu của trường để hoạt động trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị và ký các văn bản, quyết định của Hội đồng Quản trị.
4. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng Quản trị vắng mặt trong thời gian nhất định theo quy định của trường thì phải uỷ quyền cho cho một trong số các thành viên còn lại của Hội đồng Quản trị đảm nhận trách nhiệm của Chủ tịch Hội đồng Quản trị trong thời gian đi vắng. Việc ủy quyền phải được thực hiện bằng văn bản và được thông báo công khai, đồng thời báo cáo các cơ quan quản lý giáo dục và địa phương có thẩm quyền quản lý. Thời gian ủy quyền là không quá 6 tháng và không được áp dụng việc ủy quyền hai lần liên tiếp. 
 
Điều 15. Hiệu trưởng
1. Hiệu trưởng phải là người có đủ tiêu chuẩn theo quy định của Luật Giáo dục đối với nhà giáo; có chức danh từ Phó Giáo sư hoặc học vị Tiến sĩ trở lên, đã có ít nhất 5 năm tham gia quản lý giáo dục đại học từ cấp Trưởng bộ môn, phòng hoặc ban trở lên, có kinh nghiệm và năng lực chuyên môn; có uy tín đối với trường; có sức khoẻ đảm nhận nhiệm vụ được giao và không là công chức, viên chức trong biên chế nhà nước.
2. Hiệu trưởng do Hội đồng Quản trị bầu đề cử theo nguyên tắc bỏ phiếu kín với quá nửa số phiếu tán thành; được Đại hội đồng cổ đông thông qua và Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ra quyết định công nhận theo quy định.
Nhiệm kỳ của Hiệu trưởng cùng với nhiệm kỳ của Hội đồng Quản trị.
3. Hiệu trưởng là người đại diện cho trường triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao; có trách nhiệm điều hành các hoạt động của trường và chịu trách nhiệm về các quyết định của mình đối với các vấn đề liên quan đến trường trước Hội đồng Quản trị, Bộ Giáo dục và Đào tạo và pháp luật.
4. Ngoài ra, Hiệu trưởng còn có quyền hạn và trách nhiệm cụ thể sau:
a) Tổ chức thực hiện các nghị quyết của Hội đồng Quản trị;
b) Dự kiến tổ chức bộ máy, biên chế và nhân sự của trường trình Hội đồng Quản trị phê duyệt. Phê duyệt Quyết định tuyển dụng lao động; bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ giảng viên, công nhân viên và người học theo quy định của pháp luật sau khi được Hội đồng Quản trị thông qua;
c) Tổ chức triển khai việc huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực, hoạt động đào tạo, khoa học - công nghệ và các hoạt động khác của trường theo quy định, bảo đảm chất lượng, đúng quy định của pháp luật và kế hoạch đã được Hội đồng Quản trị phê duyệt nhằm mục tiêu phát triển nhà trường;
d) Tổ chức công tác kế toán, quản lý tài chính và tài sản của trường theo các quy định của pháp luật;
đ) Lập dự toán và quyết toán tài chính hàng năm, trình Hội đồng Quản trị phê duyệt. Tổ chức thực hiện kế hoạch tài chính theo quy định của trường. Định kỳ báo cáo Hội đồng Quản trị và các cấp quản lý liên quan về công tác tài chính và  hoạt động của nhà trường;
e) Thực hiện các quy định của pháp luật về lao động, tiền lương, tiền công, bảo hiểm, học phí, khen thưởng, kỷ luật giảng viên, cán bộ, nhân viên và người học của trường;
g) Thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển sinh, tổ chức quản lý đào tạo, kiểm tra, thi, công nhận tốt nghiệp và cấp văn bằng chứng chỉ; ban hành các nội quy, quy định nội bộ nhằm thực hiện việc điều hành các hoạt động của trường;
h) Xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện công tác nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, hoạt động hợp tác trong nước và quốc tế theo quy định;
i) Tổ chức thực hiện việc bảo đảm trật tự, an ninh và an toàn trong               nhà trường;
k) Đề cử các Phó Hiệu trưởng để Hội đồng Quản trị xem xét, bổ nhiệm;
l) Hiệu trưởng có trách nhiệm báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về các hoạt động đào tạo của trường theo quy định và có quyền bảo lưu ý kiến cá nhân về các quyết định của Hội đồng Quản trị để báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc các cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý.
 
Điều 16. Phó Hiệu trưởng
1. Các Phó Hiệu trưởng  phải là người có đủ tiêu chuẩn theo quy định của Luật Giáo dục và Điều lệ trường  đối với nhà giáo; có bằng tốt nghiệp đại học trở lên, có sức khoẻ. Các Phó Hiệu trưởng là người giúp việc cho Hiệu trưởng. Phó Hiệu trưởng phụ trách đào tạo và nghiên cứu khoa học phải có tiêu chuẩn chức danh, học vị như đối với Hiệu trưởng; được Chủ tịch Hội đồng Quản trị ra quyết định bổ nhiệm sau khi được Hội đồng Quản trị thông qua bằng hình thức bỏ phiếu kín với với đa số tán thành.
2. Phó Hiệu trưởng có những quyền và trách nhiệm sau:
a) Giúp Hiệu trưởng quản lý điều hành các hoạt động của trường, trực tiếp phụ trách một số lĩnh vực công tác theo sự phân công của Hiệu trưởng và giải quyết các công việc do Hiệu trưởng giao;    
b) Khi giải quyết công việc được Hiệu trưởng giao, Phó Hiệu trưởng thay mặt Hiệu trưởng và chịu trách nhiệm trước pháp luật và Hiệu trưởng về việc thực hiện nhiệm vụ được giao;
c) Nhiệm kỳ của Phó Hiệu trưởng cùng với nhiệm kỳ của Hiệu trưởng.
 
Điều 17. Hội đồng Khoa học và Đào tạo
1. Hội đồng Khoa học và Đào tạo của trường  bao gồm: Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng, các Trưởng khoa, Trưởng phòng đào tạo, đại diện các phó giáo sư, tiến sĩ, giảng viên chính của trường, một số nhà khoa học, cán bộ quản lý giáo dục và đại diện của một số tổ chức kinh tế - xã hội ngoài trường có sự quan tâm và am hiểu về giáo dục đại học, cao đẳng.     
2. Hội đồng Khoa học và Đào tạo được thành lập theo quyết định của Hiệu trưởng và do Hiệu trưởng làm Chủ tịch. Nhiệm kỳ của Hội đồng Khoa học và Đào tạo theo nhiệm kỳ của Hiệu trưởng.     
3. Hội đồng Khoa học và Đào tạo là tổ chức tư vấn cho Hiệu trưởng về:
a) Quy hoạch và chiến lược phát triển nhà trường; mục tiêu, chương trình đào tạo; kế hoạch dài hạn và kế hoạch hàng năm về đào tạo, khoa học và công nghệ;       
b) Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên, cán bộ, nhân viên cơ hữu của trường;
c) Hợp tác trong nước và quốc tế trong lĩnh vực đào tạo và nghiên cứu khoa học.           
4. Hội đồng Khoa học và Đào tạo họp ít nhất 6 tháng một lần và các cuộc họp bất thường do Chủ tịch Hội đồng triệu tập.      
5. Các thành viên Hội đồng Khoa học và Đào tạo của trường được quyền kiến nghị về kế hoạch và nội dung hoạt động của Hội đồng. Kết luận của các phiên họp của Hội đồng Khoa học và Đào tạo trường phải được thông báo công khai đến các khoa và bộ môn trong trường.
6. Nhiệm kỳ của Hội đồng Khoa học và Đào tạo theo nhiệm kỳ của Hiệu trưởng.    
 
Chương III
GIẢNG VIÊN, CÁN BỘ, NHÂN VIÊN VÀ NGƯỜI HỌC
 
Điều 20. Giảng viên
1. Giảng viên trường CAO ĐẲNG VIỄN ĐÔNG phải có đủ các tiêu chuẩn quy định về phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn và sức khoẻ theo quy định của Điều lệ trường  và tại điểm e khoản 1 Điều 77 và Điều 79 của Luật Giáo dục. Giảng viên của Trường  có trách nhiệm và quyền hạn quy định tại các Điều 70, 71, 72, 73, 74 và 75 của Luật Giáo dục và các quy định khác của pháp luật liên quan.
2. Giảng viên cơ hữu của Trường được tuyển dụng theo quy định của pháp luật; được hưởng chế độ tiền công, tiền lương, được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, được hưởng quyền lợi theo tỷ lệ vốn góp và có quyền tham gia các hoạt động của các tổ chức xã hội và đoàn thể theo quy định của pháp luật.
3. Những giảng viên đang trong biên chế nhà nước chuyển sang làm cán bộ, giảng viên, nhân viên cơ hữu của Trường thì thời gian làm việc tại cơ quan cũ được cộng với thời gian làm việc tại Trường  để hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, Trường có trách nhiệm tiếp tục nộp bảo hiểm xã hội cho giảng viên theo quy định của Nhà nước.
4. Giảng viên của Trường phải nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Thực hiện đầy đủ các quy định của Điều lệ trường , các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Quy chế tổ chức hoạt động của trường và các quy định do nhà trường ban hành.
5. Giảng viên cơ hữu của Trường có đủ các tiêu chuẩn theo quy định được xét phong tặng các danh hiệu Nhà giáo ưu tú, Nhà giáo nhân dân, chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư và Kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục.
6. Giảng viên thỉnh giảng của Trường được hưởng quyền và nghĩa vụ như quy định đối với giảng viên thỉnh giảng tại các Trường công lập.
 
Điều 21. Cán bộ, nhân viên
1. Cán bộ, nhân viên cơ hữu của Trường được hưởng chế độ tiền công, tiền lương theo kết quả hoạt động của Trường, được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, được hưởng quyền lợi theo tỷ lệ vốn góp và nghỉ các ngày lễ, tết hưởng nguyên chế độ theo quy định của pháp luật. Có quyền tham gia các tổ chức chính trị, xã hội và đoàn thể theo quy định của pháp luật.
2. Cán bộ, nhân viên được tuyển dụng làm việc ngắn hạn phù hợp với quy định của pháp luật được hưởng lương theo chế độ do nhà trường quy định, bảo đảm theo mức lương tối thiểu do nhà nước quy định; được Trường đóng bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội và được Trường bảo đảm các chế độ khác theo quy định của pháp luật trong thời gian làm việc tại Trường.
3. Cán bộ, nhân viên của Trường phải nghiêm chỉnh chấp hành các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; thực hiện đầy đủ các quy định do Bộ Giáo dục và Đào tạo, Quy chế tổ chức hoạt động của Trường và các quy định khác do nhà trường ban hành.
 
Điều 22. Nhiệm vụ và  quyền của người học
Người học trong trường CAO ĐẲNG VIỄN ĐÔNG thực hiện các nhiệm vụ và quyền được quy định tại Luật Giáo dục .
 
Chương IV
HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO, KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, HỢP TÁC QUỐC TẾ
Điều 23. Hoạt động đào tạo
Trường tổ chức xây dựng chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy và học tập, thực hiện việc tuyển sinh; quản lý quá trình đào tạo, đánh giá quá trình dạy và học, cấp văn bằng, chứng chỉ, kiểm định chất lượng giáo dục đại học theo quy định của Điều lệ  của Trường .
 
Điều 24. Hoạt động khoa học và công nghệ
Trường  xây dựng và thực hiện các hoạt động khoa học và công nghệ, các dịch vụ tư vấn khoa học, chuyển giao công nghệ, sản xuất, kinh doanh trong các lĩnh vực ngành nghề đào tạo của trường; thành lập các trung tâm nghiên cứu và phát triển; tổ chức quản lý hệ thống thông tin tư liệu; phát hành các ấn phẩm khoa học, tài liệu phục vụ cho các hoạt động đào tạo theo các quy định của Luật Khoa học và Công nghệ và Điều lệ  của Trường .
 
Điều 25. Hợp tác quốc tế
Trường  thực hiện các nhiệm vụ về hợp tác quốc tế theo quy định của Điều lệ của Trường.
 
Chương V
TÀI CHÍNH VÀ TÀI SẢN
Điều 26. Chế độ tài chính
1. Trường CAO ĐẲNG VIỄN ĐÔNG hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện góp vốn,  tự chủ về tài chính, tự cân đối thu chi, thực hiện các quy định của pháp luật về chế độ kế toán, thống kê, nghĩa vụ với ngân sách nhà nước và các quy định hiện hành khác liên quan. 
2. Trường CAO ĐẲNG VIỄN ĐÔNG được vay vốn của các tổ chức tín dụng để đầu tư mở rộng cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và sản xuất cung ứng dịch vụ.
3. Trường CAO ĐẲNG VIỄN ĐÔNG được nhà nước cấp kinh phí để thực hiện nhiệm vụ do nhà nước đặt hàng.
 
Điều 27. Nguồn tài chính
Nguồn tài chính của trường CAO ĐẲNG VIỄN ĐÔNG gồm :
1. Vốn góp của các cổ đông và nguồn tài chính bổ sung từ kết quả hoạt động hàng năm của nhà trường.
2. Các nguồn tài chính khác gồm:
a) Học phí, lệ phí thu từ người học theo quy định của pháp luật;
b) Thu từ các hoạt động liên kết hợp tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, sản xuất thử và các hoạt động lao động sản xuất, dịch vụ khác theo quy định của pháp luật;
c) Lãi tiền gửi tại ngân hàng, Kho bạc Nhà nước và các tổ chức tín dụng;
d) Các khoản đầu tư, tài trợ, viện trợ, ủng hộ, quà tặng (bằng tiền, bằng hiện vật) của các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước;
đ) Vốn vay của các ngân hàng, tổ chức tín dụng, cá nhân;
e) Các khoản thu hợp pháp khác.
 
Điều 28. Nội dung chi
1. Chi tiền lương, phụ cấp lương, tiền công, tiền thưởng và các khoản đóng góp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người lao động; các khoản chi phí đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viên của trường.
2. Các khoản chi cho người học, học bổng, khen thưởng.
3. Chi cho các hoạt động văn hoá, thể dục thể thao.
4. Chi cho hoạt động giảng dạy, học tập, đào tạo, dạy nghề, nghiên cứu khoa học, triển khai ứng dụng công nghệ, phục vụ giảng dạy học tập.
5. Chi quản lý hành chính.
6. Đầu tư phát triển cơ sở vật chất; chi trả tiền thuê, mướn cơ sở vật chất, mua sắm tài sản, sửa chữa thường xuyên cơ sở vật chất, tài sản, trang thiết bị đồ dùng dạy học.
7. Trích khấu hao tài sản cố định.
8. Chi trả vốn vay và lãi vốn vay.
9. Chi cho các hoạt động nhân đạo, từ thiện.
10. Các khoản chi khác theo quy định của trường (theo quy chế chi tiêu nội bộ), không trái với quy định của pháp luật.
 
Điều 29. Quản lý tài chính và tài sản
1. Tài chính và tài sản của trường CAO ĐẲNG VIỄN ĐÔNG được hình thành từ các nguồn thu theo quy định tại Điều 26 Quy chế này. Chế độ chi tiêu tài chính và sử dụng tài sản phải được Hội đồng Quản trị của trường quy định cụ thể, minh bạch.
2. Trường có trách nhiệm báo cáo hoạt động tài chính hàng năm cho cơ quan tài chính liên quan ở địa phương.
3. Dự toán và quyết toán hàng năm của trường do Hiệu trưởng trình, Hội đồng Quản trị phê chuẩn và phải báo cáo công khai tại cuộc họp (hay hội nghị) Đại hội đồng cổ đông hàng năm.
4. Định kỳ hàng năm, các tài sản của trường phải được kiểm kê đánh giá lại giá trị và kiểm toán theo quy định của pháp luật. Trường có thể tự quy định tỷ lệ khấu hao nhanh các tài sản cố định để thu hồi vốn nhưng không vượt quá mức trích khấu hao tối đa theo quy định của pháp luật đối với doanh nghiệp. Trường có xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ để làm cơ sở pháp lý điều hành tài chính của trường.
5. Tài sản của Trường  bao gồm:
a) Tài sản do các tổ chức và các cá nhân đầu tư, góp vốn;
b) Tài sản tăng thêm nhờ kết quả hoạt động của trường;
c) Tài sản do hiến, tặng, cho, tài trợ;
d) Học phí, lệ phí thu từ người học theo quy định của pháp luật.
6. Quyền sở hữu tài sản
Tài sản của Trường được hình thành từ vốn góp của các cổ đông thuộc sở hữu tư nhân của tổ chức, cá nhân góp vốn theo số lượng cổ phần. Tài sản do biếu, tặng cho, tài trợ hoặc tăng thêm nhờ kết quả hoạt động của Trường thuộc sở hữu chung . Tài sản thuộc sở hữu tư nhân hoặc sở hữu chung được nhà nước bảo hộ theo quy định của pháp luật.
7. Thực hiện chế độ công khai tài chính và chấp hành công tác kiểm tra tài chính theo theo quy định của Nhà nước và yêu cầu của Ban Kiểm soát. Nghiêm chỉnh chấp hành việc kiểm tra của cơ quan tài chính theo quy định của pháp luật về việc sử dụng kinh phí và tình hình tăng, giảm tài sản, nguồn vốn của trường.
 
Điều 30. Thu nhập và sử dụng thu nhập
Tổng thu nhập sau khi đã trừ các khoản chi phí cần thiết cho hoạt động của nhà trường quy định tại Điều 28 Quy chế này, số còn lại được sử dụng như sau:
1. Thực hiện nghĩa vụ đối với ngân sách nhà nước, đóng góp các khoản thuế theo quy định hiện hành.
2. Trích lập quỹ đầu tư phát triển nhà trường và các quỹ khác theo quyết nghị của Hội đồng Quản trị và Đại hội đồng cổ đông.
3. Phân chia cho các cổ đông theo tỷ lệ góp vốn sau khi đã sử dụng chi phí theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này.
4. Mức chi trả thu nhập cho người lao động và chia lãi cho các thành viên góp vốn do Hội đồng Quản trị quyết định trên cơ sở quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông và phù hợp với Quy chế tổ chức và hoạt động của trường.
 
Điều 31. Chuyển nhượng quyền sở hữu và rút vốn
Việc chuyển quyền sở hữu và rút vốn phải bảo đảm sự phát triển và ổn định của nhà trường.
1. Các cổ đông góp vốn xây dựng trường có quyền chuyển nhượng, rút vốn một phần hoặc toàn bộ số vốn góp theo quy định do Đại hội đồng cổ đông thông qua. Việc quy định cụ thể việc chuyển nhượng quyền sở hữu và  rút vốn của trường được dựa trên Luật Doanh nghiệp. Trường chủ động xây dựng quy chế tài chính của trường thông qua Đại hội đồng cổ đông trước khi Chủ tịch Hội đồng Quản trị phê duyệt.
2. Cổ đông có quyền chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp của mình cho người khác theo các quy định sau đây:
a) Cổ đông muốn chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp trước hết phải chuyển nhượng phần vốn đó cho các cổ đông còn lại theo giá thoả thuận tại thời điểm chuyển nhượng;
b) Chỉ được chuyển nhượng cho người không phải là cổ đông của trường nếu các cổ đông của Trường không mua hoặc mua không hết.
3. Trong trường hợp nhà trường bị giải thể, việc xử lý về tài chính, tài sản được áp dụng theo quy định của pháp luật về giải thể doanh nghiệp.
 
Chương VI
THANH TRA, KIỂM TRA, KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM
Điều 32. Thanh tra, kiểm tra
 1. Trường CAO ĐẲNG VIỄN ĐÔNG có trách nhiệm tổ chức thực hiện việc tự kiểm tra các hoạt động của trường theo các quy định hiện hành.
 2. Trường CAO ĐẲNG VIỄN ĐÔNG chịu sự kiểm tra, thanh tra của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của luật pháp.
 
Điều 33. Khen thưởng
Tập thể, cá nhân (lãnh đạo, giảng viên, cán bộ, nhân viên) của Trường có thành tích đóng góp cho sự nghiệp giáo dục và người học có thành tích xuất sắc trong học tập và nghiên cứu khoa học được khen thưởng theo quy định của pháp luật.
 
Điều 34. Xử lý vi phạm
Trong trường hợp Trường có hành vi vi phạm pháp luật, các quy chế, quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; không bảo đảm các điều kiện đào tạo, vi phạm các quy định khác liên quan đến môi trường, uy tín của ngành, trường và địa phương... thì tùy mức độ vi phạm, Bộ Giáo dục và Đào tạo có thẩm quyền xem xét, xử lý theo quy định đối với của cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục:
1. Chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện, khắc phục và xử lý các vi phạm.
2. Xử phạt hành chính, ra quyết định huỷ bỏ việc công nhận Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Hiệu trưởng trong trường hợp cần thiết và kiến nghị với các cơ quan pháp luật, các cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý đối với những vi phạm vượt quá thẩm quyền.
3. Quyết định việc tạm ngừng tuyển sinh đào tạo có thời hạn hoặc không có thời hạn để chờ xử lý.
4. Kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ việc tạm ngừng hoạt động hoặc giải thể trường ./.


KHU TRƯỜNG MỚI - HIỆN ĐẠI

LÔ SỐ 2, CÔNG VIÊN PHẦN MỀM QUANG TRUNG, PHƯỜNG TÂN CHÁNH HIỆP
QUẬN 12, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
 
Điện thoại:  (08) 389 11111 - Fax: (08) 3715 4292
 
 

Lệ Thu

Tin quan trọng

Hỗ Trợ Trực Tuyến

livechat

Vivatuvan


0966337755 - 0977334400

Hình ảnh hoạt động

Phóng sự Cao đẳng Viễn Đông

Loading the player...

Thăm dò ý kiến

Lượt truy cập

  • Đang online: 7
  • Hôm nay: 49
  • Tất cả: 8.676.074

Người tìm việc

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
Mức lương: 4.000.000

Chuyên trang

Xét tuyển trực tuyến Tuyển sinh cao đẳng chính quy 2017Tuyển sinh Đại học từ xa - Liên thông ĐH-CĐ Tuyển sinh Cao đẳng nghề - Trung cấp Tư vấn tuyển sinh Tuyển sinh Du Học Mỹ - Tu nghiệp sinh Nhật Quan hệ doanh nghiệp và việc làm Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Các câu lạc bộ học thuật Địa chỉ