Bộ môn Chính trị

Ngày gửi 15/06/2015

 -  2270 Lượt xem

Bô môn lý luận chính trị Trường Cao đẳng Viễn Đông

A. Giới thiệu chung
- Tên tiếng Việt: Bộ môn Lý Luận Chính trị
- Tên tiếng Anh: Department of Political Therory
- Tên viết tắt: DPT
- Địa chỉ: Lô số 2 – CV Phần mềm Quang Trung – P. Tân Chánh Hiệp – Q12.
- Điện thoại: 08 22459 333

Bộ môn Lý luận Chính trị Trường Cao đẳng Viễn Đông được thành lập đầu tháng 9 năm 2009.  Là đơn vị chuyên môn của trường dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Hiệu trưởng.
1/ Chức năng:
- Bộ môn  Lý luận chính trị là một bộ môn trực thuộc Ban Giám hiệu, có chức năng giúp Đảng Ủy – Ban Giám hiệu tổ chức và quản lý chặt chẽ công tác giảng dạy và học tập các môn khoa học Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh: bao gồm chương trình đào tạo, bài giảng, tài liệu giảng dạy, chọn mời thỉnh giảng, tổ chức kiểm tra, thi tốt nghiệp đối với tất cả các lớp, các hệ, các bậc đào tạo kể cả trong và ngoài trường.
- Bộ môn  Lý luận chính trị tham mưu cho Ban Giám hiệu về công tác triển khai, thực hiện đường lối chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước về công tác giảng dạy và học tập các môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Ngoài ra, thông qua công tác giảng dạy các môn khoa học Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh, Bộ môn  Lý luận chính trị còn phản ảnh và tham mưu cho Ban Giám hiệu - Đảng Ủy về tình hình nhận thức chính trị tư tưởng của sinh viên, đề xuất những giải pháp cho công tác giáo dục chính trị tư tưởng của sinh viên.
2/ Nhiệm vụ:
Bộ môn  Lý luận chính trị là một đơn vị đào tạo không có quản lý sinh viên, có nhiệm vụ cụ thể:
- Giảng dạy các môn khoa học Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh bao gồm: Các nguyên lý chủ nghĩa Mác - Lênin, Đường lối cách mạng Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh.
- Phối hợp với phòng Đào tạo, các khoa - Bộ môn quản lý chặt chẽ việc giảng dạy và học tập các môn khoa học Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh: từ chương trình, bài giảng, tài liệu giảng dạy, chọn mời thỉnh giảng, tổ chức kiểm tra, thi tốt nghiệp đối với tất cả các lớp, các hệ, các bậc đào tạo kể cả trong và ngoài trường.
- Thông qua các buổi học tập chính trị đầu năm học, bộ môn Mác - Lênin có nhiệm vụ phổ biến đường lối chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, Bộ GD & ĐT và của trường đến sinh viên chính qui.
- Tham gia nghiên cứu khoa học để nâng cao chất lượng giảng dạy.
- Phối hợp với các đơn vị phòng CTSV, Đoàn trường để tổ chức các cuộc thi Olympic các môn khoa học Mác - Lênin.
B. Hướng nghiên cứu
           Bộ môn phát triển khoa học theo hướng nghiên cứu cả về mặt lý luận và mặt thực tiễn những vấn đề cơ bản phục vụ công tác giảng dạy sau:
- Nghiên cứu các tác phẩm kinh điển, những vấn đề mang tính lý luận và vấn đề mang tính thực tiễn diễn ra trong cuộc sống thuộc mảng kiến thức: Triết học, Kinh tế Chính trị, Chủ nghĩa xã hội khoa học nhằm phục vụ công tác giảng dạy và học tập môn Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin.
- Nghiên cứu tác phẩm kinh điển, lý luận và thực tiễn về Tư tưởng Hồ Chí Minh, nghiên cứu đạo đức Hồ Chí Minh...để học tập và làm tốt theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
 - Nghiên cứu các tác phẩm, văn kiện Đại hội Đảng, chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước... nhằm giảng dạy tốt học phần Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam./.Bô môn lý luận chính trị

Không tìm thấy sự kiện nào

Hỗ Trợ Trực Tuyến

livechat
Vivatuvan


0966337755 - 0977334400

Thăm dò ý kiến

Không tìm thấy dữ liệu