Phòng Công tác HSSV

Ngày gửi 20/12/2015

 -  2012 Lượt xem

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG CAO ĐẲNG VIỄN ĐÔNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 04/CĐVĐ-TB-PCTHSSV

    Thành phố Hồ Chí Minh , ngày 04 tháng 12 năm 2015

THÔNG BÁO

Về việc làm thẻ sinh viên kết hợp với ATM của ngân hàng BIDV

Căn cứ nội dung làm việc giữa Ngân Hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hàm Nghi ( BIDV) và trường Cao đẳng Viễn đông (CĐV) ngày 25/08/2015 về việc làm thẻ Học sinh Sinh viên (HSSV) kết hợp với thẻ ATM.

Căn cứ chỉ đạo của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Viễn đông.

Phòng Công tác Học sinh Sinh viên thông báo cho các bạn sinh viên quy trình thực  hiện làm thẻ HSSV kết hợp với ATM như sau:

Bước 1: Lớp trưởng các lớp nhận bảng “đề nghị kiêm hợp đồng đăng ký thông tin khách hàng và dịch vụ tài khoản” (theo mẫu của Ngân hàng cung cấp) để phát cho các bạn sinh viên của lớp.

Thời gian nhận: từ ngày 21/12/2015 đến ngày 22/12/2015 (2 ngày).

Địa điểm nhận : Phòng Công tác Học sinh Sinh viên

Bước 2:  Các bạn sinh viên nhận và ghi các thông tin trên bảng đề nghị (ghi rõ ràng, tránh bôi xoá các nội dung có dấu *), sau đó, nộp lại cho lớp trưởng kèm theo Chứng minh nhân dân bảng photo có công chứng.

Bước 3: Lớp trưởng các lớp tổng hợp và nộp lại cho Phòng CT-HSSV (P.CT-HSSV chỉ nhận 01 lần theo lớp). Phòng CT-HSSV cùng phối hợp với TTTV&HN, Phòng Đào tạo, Phòng Kế hoạch Tài chính thực hiện thủ tục kiểm tra, rà soát trước khi gửi toàn bộ hồ sơ cho Ngân hàng BIDV để in thẻ HSSV. 

Thời gian nhận: từ ngày 23/12/2015 đến hết ngày 26/12/2015 (4 ngày).     

Ghi chú:

Đề nghị 100% các bạn HSSV làm thẻ HSSV theo lớp. Khi có thẻ HSSV sẽ thu hồi thẻ HSSV tạm thời đã cấp trước đó. Các trường hợp đăng ký riêng lẻ sẽ không được giải quyết. Mọi trường hợp phát sinh sau ngày 26/12/2015, nhà trường sẽ không giải quyết. Mọi thắc mắc xin liên hệ: Phòng CT.HSSV – SĐT: 08.37154308.

Nơi nhận:
- Như trên;

- Chi Bộ, Công Đoàn, Đoàn TNCSHCM;
- Ban Lãnh đạo nhà trường;

- TTTV&HN (phối hợp thực hiện);

- P.Đào tạo, Phòng KHTC (phối hợp thực hiện);

- Các lớp trưởng để thông báo cho HSSV;
- Lưu: P.CTHSSV.
 

 TL. HIỆU TRƯỞNG

PHỤ TRÁCH PHÒNG CTHSSV


( đã ký) 

 


Th.S Võ Ngọc Tùng

P.CTHSSV

Hỗ Trợ Trực Tuyến

livechat
Vivatuvan


0966337755 - 0977334400