Phòng Công tác HSSV

Ngày gửi 04/03/2016

 -  1456 Lượt xem

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG CAO ĐẲNG VIỄN ĐÔNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:       /TB-CĐVĐ-HSSV

     Thành phố Hồ Chí Minh , ngày 23 tháng 02 năm 2015

THÔNG BÁO

V/v tiếp tục mua Bảo hiểm y tế bắt buộc 9 tháng cho HSSV năm học 2015-2016

 


Căn cứ văn bản số 2485/HDLT-SGD&ĐT-BHXH được ban hành bởi Giám đốc BHXH và Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo vào ngày 03/08/2015.

Tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Viễn đông, P.CTHSSV triển khai việc mua BHYT HSSV 9 tháng còn lại năm học 2015 – 2016.

Trường Cao đẳng Viễn đông đề nghị toàn thể sinh viên tiếp tục mua bảo hiểm y tế bắt buộc dành cho học sinh sinh viên (HSSV) như sau:

1. Danh sách tên bệnh viện đăng ký khám chữa bệnh bảo hiểm y tế:

Sinh viên xem trên website của trường: www.viendong.edu.vn và trên website của Bảo hiểm xã hội TP.Hồ Chí Minh: http://bhxhtphcm.gov.vn/chi-tiet-danh-muc/280/danh-sach-dang-ky-kcb-ban-dau-cho-the-bhyt-quy-i2016-co-dieu-chinh/  để chọn bệnh viện.

2. Các bước thực hiện mua bảo hiểm y tế:

2.1 Sinh viên đăng ký mua BHYT ghi đầy đủ và chính xác theo mẫu P.CTHSSV đã gửi cho các lớp trưởng (Sinh viên phải ghi số điện thoại, email để tiện liên lạc khi cần thiết), bao gồm file mềm và file giấy.

2.2 Lớp trưởng lập file và gửi danh sách các bạn đăng ký mua BHYT về P.CTHSSV;

2.3 Thu tiền đóng BHYT tại phòng Administration (Lầu 01).

Lưu ý:

-    Sinh viên phải đăng ký mã bệnh viện, tên bệnh viện thì không thể đăng ký mua BHYT cho sinh viên theo quy định của nhà nước.

-    Tên bệnh viện phải chọn lựa chính xác, nếu thay đổi thì phải chờ tuần đầu tiên của quý mới làm thủ tục thay đổi theo quy định của BHXH.

3. Thời gian đăng ký:

3.1 Đăng ký cho lớp trưởng: từ ngày 23/02/2016 đến hết ngày 28/02/2016;

3.2 Lớp trưởng nộp danh sách về P.CTHSSV: trong ngày 29/02/2016;

3.3 Thu tiền BHYT: ngày 01/03/2016, ngày 02/03/2016, ngày 03/03/2016; và 04/03/2016. Sau thời gian này P.CTHSSV sẽ không chịu trách nhiệm bất cứ trường hợp nào do sinh viên đóng tiền trễ vì BHXH Q12 sẽ không nhận làm thẻ BHYT quá hạn.

Nếu Sinh viên có thắc mắc về mua thẻ BHYT, vui lòng liên hệ Phòng CTHSSV hoặc điện thoại số: (08) 3715 4308 để được hướng dẫn, giải thích./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;

- Chi Bộ, Công Đoàn, Đoàn TNCSHCM;
- Ban Lãnh đạo nhà trường;

- Các phòng, khoa, trung tâm

   (để thông báo cho HSSV);
- Lưu: P.TCHC, P.CTHSSV.
 

 

 TL. HIỆU TRƯỞNG

PHỤ TRÁCH PHÒNG CTHSSV


(đã ký) 


Th.S Võ Ngọc Tùng

 Xem: Danh sách đăng ký KCB ban đầu quý 2/2016

P.CTHSSV

Hỗ Trợ Trực Tuyến

livechat
Vivatuvan


0966337755 - 0977334400