Phòng Công tác HSSV

Ngày gửi 05/07/2017

 -  2043 Lượt xem

TRƯỜNG CAO ĐẲNG VIỄN ĐÔNG

BCH CÔNG ĐOÀN – BCH ĐOÀN TNCS HCM

& BVĐ HỘI SINH VIÊN

****

Số:          - KH/CĐ-ĐTN-HSV/CĐVĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

TP.Hồ Chí Minh, ngày 30  tháng 6  năm 2017

                                                                                                                 

KẾ HOẠCH

Tổ chức chương trình Hội diễn văn nghệ “Màu hoa đỏ” chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày thương binh liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2017)

******

Thực hiện chương trình hoạt động chào mừng kỉ niệm 70 năm ngày thương binh liệt sỹ (27/7/1947 – 27/72017) do Tổng cục dạy nghề phối hợp cùng Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện. Ban Chấp hành Công đoàn, Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Ban vận động Hội sinh viên Trường Cao đẳng Viễn Đông phối hợp thực hiện chương trình Hội diễn văn nghệ “Màu hoa đỏ” với các nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH- YÊU CẦU:

  - Tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của ngày Thương binh - Liệt sĩ, ghi nhớ và tôn vinh công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, gia đình có công với cách mạng trong cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc; qua các hoạt động giáo dục lòng yêu nước, tự hào dân tộc, truyền thống cách mạng, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” trong đội ngũ cán bộ nhân viên, giảng viên và đoàn viên thanh niên, học sinh sinh viên của nhà trường..

       - Các hoạt động được tổ chức trang trọng, thiết thực, hiệu quả, thu hút được đông đảo cán bộ nhân viên, giảng viên, đoàn viên, hội viên, học sinh sinh viên tham gia.

II. THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM:

1. Thời gian: 16h00 ngày 21 tháng 7 năm 2017 (thứ 6).

2. Địa điểm: Hội trường A – Trường Cao đẳng Viễn Đông.

3. Thành phần tham gia:

-        Cán bộ, giảng viên, nhân viên nhà trường.

-        Đoàn viên TNCS, học sinh sinh viên.

III. NỘI DUNG:

3.1.                Hội diễn văn nghệ:

-      Thời gian đăng kí: hạn chót 17h ngày 08/7/2017, tại Văn phòng Đoàn trường.

-     Thời gian sơ khảo: 10h ngày 15/7/2017, tại Hội trường A.

-     Thời gian diễn ra vòng chung kết: 16h ngày 21/6/2017, tại Hội trường A.

3.2.                          Thể loại dự thi:

-         Các tiết mục tham gia là các ca khúc cách mạng, giáo dục truyền thống Uống nước nhớ nguồn, Đền ơn đáp nghĩa; thể hiện lòng biết ơn của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đối với các thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng, trên cơ sở đó phát huy truyền thống yêu nước của dân tộc.

-         Hình thức dự thi:

+     Đơn ca Nam

+     Đơn ca Nữ

+     Song ca, tốp ca

+     Kể chuyện

+     Cổ nhạc

3.3.           Cơ cấu giải thưởng và kinh phí bồi dưỡng Ban giám khảo:

ĐVT: đồng

(Bằng chữ: Bốn triệu không trăm năm mươi ngàn đồng.)

3.4.  Nguồn kinh phí:

Ban chấp hành Công đoàn nhà trường hỗ trợ 50% và kiến nghị nhà trường hỗ trợ 50%.

3.5.      Đề nghị hỗ trợ thực hiện:

-      Phòng TCHC: hỗ trợ thuê âm thanh, in ấn Background, hoa tươi để bàn, nước uống… trong buổi biểu diễn chung kết vào ngày thứ sáu 21/7/2017.

-      Trung tâm TV&HNSV: hỗ trợ 2 bạn lễ tân.

IV. BAN TỔ CHỨC:

1

Thầy Nguyễn Văn Đuốc

Trưởng Ban Thanh tra

Trưởng ban

2

Cô Phạm Thị Bích Châu

UV BCH Đoàn trường

Phó ban

3

Cô Nguyễn Thị Tuyết Mai

P.TCHC

Thành viên

4

Cô Trần Phương Tuyền

P.CT HSSV

Thành viên

5

Đ/c Võ Tường Duy

UV BCH Đoàn trường

Thành Viên

6

Đ/c Lưu Thị Minh Hiếu

UV BCH Đoàn trường

Thành Viên

V. BAN GIÁM KHẢO:

-        Thầy Phan Ích – Trưởng ban

-        Thầy Võ Ngọc Tùng – Thành viên

-        Cô Dương Thị Tuyến – Thành viên.

VI. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN:

-         Ngày 27/6/2017

-         Từ ngày 30/6/2017 - 08/72017

-         Ngày 10/7/2017

-         Ngày 15/7/2017

-         Ngày 21/7/2017

-         Họp triển khai kế hoạch

-         Đăng kí tiết mục dự thi

-         Tổng hợp danh sách

-         Vòng sơ khảo

-         Vòng chung kết và biểu diễn

Trên đây là kế hoạch tổ chức chương trình Hội diễn văn nghệ “Màu hoa đỏ” kỷ niệm 70 năm ngày thương binh liệt sỹ của Trường Cao đẳng Viễn Đông.

 

Nơi nhận:

-   Chi bộ nhà trường (để b/c);

-   BGH nhà trường (để b/c);

-   P.CTHSSV (để phối hợp);

-   P.TCHC (để phối hợp);

-   BCH Công đoàn (để t/h);

-   BCH Đoàn TNCS (để t/h);

-   BVĐ Hội sinh viên (để t/h);

-   Lưu VP.

TM. BAN TỔ CHỨC

Trưởng ban

 

 

(Đã ký)

 

 

 

NGUYỂN VĂN ĐUỐC

 

Đoàn trường CĐ Viễn Đông

Hỗ Trợ Trực Tuyến

livechat
Vivatuvan


0966337755 - 0977334400