Công đoàn

Ngày gửi 05/02/2018

 -  384 Lượt xem

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHÙ NGHĨA VIỆT NAM

           LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG                                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                      THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

                         Số:  37 /LDLD                                                   Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 01 năm 2018

V/v công tác tuyên truyền
Cổ động kỷ niệm 50 năm cuộc
Tổng tiến công và nổi dậy
Xuân Mậu Thân 1968

                                     Kính gửi: -      Liên đoàn Lao động Quận, Huyện;

-      CĐ Ngành, Sở, Khối, TCty và cấp trên tương đương;

-      CĐCS trực thuộc Liên đoàn Lao động Thành phố.

Căn cứ Kế hoạch số 105-KH/BTGTU ngày 30 tháng 11 năm 2017 của Ban Tuyên giáo Thành ủy; thực hiện Kế hoạch số 68/KH-LĐLĐ, ngày 25 12/2017 của Liên đoàn Lao động Thành phố về việc tuyên truyền Kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968. Liên đoàn Lao động Thành phố đề nghị các đơn vị khẩn trương, tập trung triển khai, thực hiện:

1. Đối với các cấp Công đoàn:

-   Triển khai, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, cổ động kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968 (thực hiện theo tinh thần Kế hoạch số 68/KH-LĐLĐ ngày 25/12/2017 của Liên đoàn Lao động Thành phố).

-   Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, chiếu phim tư liệu. Triển lãm hình ảnh, tổ chức dâng hoa, dâng hương tại di tích, bia tưởng niệm các trận đánh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968 trên địa bàn Quận, Huyện.

-  Tham mưu chiếu đoạn phim ngắn tuyên truyền về đợt hoạt động tại các màn hình Led, màn hình điện tử tại những nơi tập trung đông người các hội nghị, hoạt động văn hóa, văn nghệ...tại các cấp công đoàn.

-  Chủ động thông tin các hoạt động cấp Thành phố và Trung ương đến cán bộ, đảng viên, CNVC-LD tham gia, theo dõi.

-   Thực hiện treo bandroll tuyên truyền trước cổng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn Quận, Huyện.

Một sổ khẩu hiệu tuyên truyền:

+ Kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968.

+ Phát huy tinh thần cách mạng tiến công, thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quôc tế.

+ Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh Nhân dân vững chắc.

+ Xây dựng “Thế trận lòng dân”, tạo nền tảng vững chắc xây dựng nền quốc phòng toàn dân và an ninh Nhân dân.

+ Phát huy mạnh mẽ mọi nguồn lực, mọi tiềm năng sáng tạo của Nhân dân để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

2. Đối với cơ quan báo chí thuộc Công đoàn:

-    Báo Người Lao động, Tạp chí Người Lao động trên VOH, truyền hình Công nhân - Công đoàn, sổ tay công đoàn, website cùa các cấp Công đoàn đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các hoạt động Kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968, viết các bài về các nhân chứng lịch sừ, anh hùng chiến sỹ đồng bào đã anh dũng chiến đấu, hy sinh trong cuộc quyết chiến lịch sử xuân Mậu Thân (chú ý các cá nhân là công vận trong hệ thống công đoàn), các bài xã luận, chuyên luận, nghiên cứu với nội dung sâu sắc. Thường xuyên đưa tin các hoạt động tuyên truyền ở cấp Trung ương, Thành phố và địa phương, cơ quan, đơn vị.

Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động Thành phố đề nghị Liên đoàn Lao dộng Quận, Huyện; Công đoàn Ngành, Sở, Khối, Tổng Công ty và cấp trên tương đương; CĐCS trực thuộc Liên đoàn Lao động Thành phố phối hợp với chính quyền đồng cấp tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968 một cách hiệu quả, thiết thực.

Trân trọng.

Nơi nhận:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

-      Như trên (để t/h); 

-      Ban TG TLĐ (để b/c),

-      Ban TG Thành ủy (để b/c),

-      Thường trực LĐLĐ.TP (để biết),

-      Văn phòng (C, PVP, NCTH);

-      Lưu: VT.TG.

Bùi Anh Tú

Hỗ Trợ Trực Tuyến

livechat
Vivatuvan


0966337755 - 0977334400