Sinh viên

Ngày gửi 16/06/2018

 -  2106 Lượt xem

TRƯỜNG CAO ĐẲNG VIỄN ĐÔNG                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

          PHÒNG ĐÀO TẠO                                                       Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

         Số: 026/TB-CĐVĐ-18                                               Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 06 năm 2018

THÔNG BÁO

Về việc đăng ký môn học chương trình Học kỳ Hè, 2017-2018 của

Khóa 10,11 hệ Cao đẳng chính quy, Trung cấp chuyên nghiệp

Thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2017-2018, Phòng Đào tạo thông báo về việc đăng ký môn học (ĐKMH) của chương trình Học kỳ hè, 2017-2018 như sau:

      1Đối tượng đăng ký: HSSV khóa 10,11, HSSV các khóa khác chưa hoàn tất môn học

      2. Thời gian thực hiện đăng ký môn học

2.1 Đăng ký online

  • Bắt đầu:  18g00, thứ bảy, Ngày 16/06/2018
  • Kết thúc: 24g00, thứ sáu, Ngày 22/06/2018

2.2 Đăng ký trực tiếp tại CB Giáo vụ Đào tạo (Đối với HSSV chưa đăng ký môn học online đúng hạn)

  • Bắt đầu:  08g00, thứ hai, Ngày 02/07/2018
  • Kết thúc: 17g00, thứ hai, Ngày 09/07/2018

3. ​Các bước đăng ký

3.1. Bước 1: HSSV vào trực tiếp địa chỉ www.viendong.edu.vn chọn biểu tượng   

3.2. Bước 2: Đăng nhập tài khoản bằng Mã số sinh viên (MSSV) và Mật khẩu do HSSV tự quản

3.3. Bước 3: Click chọn menu đăng ký môn học trực tuyến để vào trang đăng ký môn học

a. Chọn Đăng ký mới dành cho sinh viên Khóa 10, 11

b. Chọn Đăng ký học lại hoặc tìm kiếm môn học mở trong học kỳ (Dành cho HSSV chưa hoàn tất môn học được triển khai ở học kỳ hè, 2017-2018)

3.4. Bước 4: Chọn các môn học và Click đăng ký để thực hiện đăng ký môn học

3.5. Bước 5: Kiểm tra các môn học đã thực hiện đăng ký. Click lệnh XÁC NHẬN kết quả đăng ký để hoàn tất việc đăng ký môn học

Lưu ý: HSSV phải click XÁC NHẬN thì mới hoàn tất đăng ký môn học và mới nhận được thời khóa biểu

* Chú ý: HSSV có thể tham khảo thêm hướng dẫn ĐKMH trực tuyến tại trang tài khoản cá nhân của mình

4. Yêu cầu:

4.1. HSSV đăng nhập vào tài khoản với tên đăng nhập là MSSV, Mật khẩu (Do HSSV tự quản), trong lần đăng nhập đầu tiên, HSSV phải đổi mật khẩu đăng nhập. HSSV có trách nhiệm bảo mật "tài khoản cá nhân" của mình trong ĐKMH trực tuyến và chịu trách nhiệm kết quả ĐKMH của mình.

Trường hợp HSSV không đăng nhập được vì lý do quên mật khẩu, HSSV liên hệ Giáo vụ P. Đào tạo tại sảnh tầng 1 để được hỗ trợ (kèm theo thẻ HSSV).

4.2. Trong trường hợp HSSV đăng ký môn học mà không tham gia học, Nhà trường vẫn tính toán học phí theo kết quả đăng ký của sinh viên.

5. Thời hạn đóng học phí: HSSV đóng học phí đầy đủ trước ngày 21/07/2018.

- HSSV không hoàn thành học phí đúng các thời hạn nêu trên sẽ không được bố trí tham gia học các môn học thực hành, thực tập, không được tham dự kỳ thi giữa kỳ và cuối kỳ của các môn học (kể cả HSSV đăng ký học lại).

- HSSV không hoàn thành quy định về học phí, đăng ký môn học trễ hạn sẽ bị hạn chế khi xét khen thưởng, học bổng và các hình thức khác theo qui định.

Phương thức đóng học phí: HSSV chọn một trong hai cách sau:

- Đóng bằng tiền mặt: Tại phòng kế toán, sảnh tầng 1, Trường Cao đẳng Viễn Đông, Lô 2, Công viên phần mềm Quang Trung, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Tp. Hồ Chí Minh

- Chuyển khoản vào tài khoản với thông tin sau:

      Chủ tài khoản: Trường Cao đẳng Viễn Đông

      Số tài khoản: 210 214 851 010 548

      Tại Ngân hàng Xuất nhập khẩu Việt Nam – Eximbank Chi nhánh Tân Sơn Nhất

      Nội dung: SV(tên SV), MSSV, Ngày sinh, Lớp (tên lớp), đóng học phí HK hè, 2017 - 2018

6. Lưu ý:

6.1. HSSV phải học các môn học trước mới được đăng ký học các môn học tiếp theo.

6.2. Đối với HSSV đã đăng ký thành công các môn học theo kế hoạch cần lên trang ĐKMH trực tuyến để kiểm tra lại các học phần đã đăng ký, nếu thiếu phải đăng ký bổ sung (Trong thời hạn đăng ký).

6.3. Thường xuyên theo dõi tài khoản cá nhân trực tuyến và website của Nhà trường về các thông tin mới có liên quan đến ĐKMH, Thời khóa biểu và lịch thi.

6.4. SV không đăng ký môn học sẽ không nhận được thời khóa biểu học kỳ hè, 2017-2018 tại Phần mềm đăng ký môn học trực tuyến.

6.5. Vì lý do cá nhân SV đăng ký môn học ít hơn hoặc nhiều hơn thì học phí sẽ thay đổi tương ứng.

Đề nghị Trưởng các Khoa, Phòng, Ban, Trung tâm phối hợp thông báo cho HSSV biết để thực hiện./.

                                                                                                      TL. HIỆU TRƯỞNG

                                                                                          KT TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO                

Nơi nhận:                                                                            PHÓ TRƯỞNG P. ĐÀO TẠO

  • BGH (để báo cáo);                                                     
  • Các Phòng/Ban/TT (để phối hợp)                                                   (đã ký)
  • SV các khóa (để thực hiện)
  • Lưu VT, ĐT.                                                                               

                                                                                                                Lại Quý Văn

 

Phòng Đào tạo

Không tìm thấy sự kiện nào

Hỗ Trợ Trực Tuyến

livechat
Vivatuvan


0966337755 - 0977334400

Thăm dò ý kiến

Không tìm thấy dữ liệu