Công đoàn

Ngày gửi 10/06/2013

 -  13791 Lượt xem

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TP HỒ CHÍ MINH                               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 CĐCS TRƯỜNG CAO ĐẲNG VIỄN ĐÔNG                                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
               Số 010./KH-CĐCS                                                                           —————————-
                      ————                                                                 TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 5 năm 2013
(V/v: Kế hoạch tổ chức chuyến tham quan,                         
nghỉ mát  cho cán bộ, giảng viên, công nhân viên)  
              

KẾ HOẠCH
V/v Tổ chức tham quan, nghỉ mát cho CB – GV – CNV năm 2013
               - Căn cứ vào Qui chế chi tiêu nội bộ của nhà trường;
               - Căn cứ vào cuộc họp liên tịch giữa BGH và Công đoàn Nhà trường;
               - Căn cứ vào nguyện vọng tham quan, nghỉ mát hè 2013 của CB, GV, CNV nhà trường;

       BCH Công đoàn trường Cao Đẳng Viễn Đông xây dựng Kế hoạch tổ chức chuyến tham quan, nghỉ mát hè năm 2013 cho CB – GV – CNV toàn trường, cụ thể như sau:

I.    MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU
-     Nhằm thắt chặt thêm tình đoàn kết hỗ trợ, giao lưu, gặp gỡ lẫn nhau giữa các CB, GV, CNV đang công tác tại trường.
-     Chuyến tham quan phải đảm bảo tính tiêt kiệm, an toàn cho CB, GV, CNV.

II.   ĐỐI TƯỢNG – THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM – KINH PHÍ TỔ CHỨC
1.    Đối tượng: Toàn thể CB, GV, CNV đang công tác tại trường và người thân trong gia đình (nếu có nhu cầu).
2.    Thời gian: 22/6 – 23/6/2013 (2 ngày, 1 đêm).
3.    Địa điểm: Vũng Tàu.
4.     Kinh phí: Giá tour trọn gói: 1.030.000đ
-     Chế độ đối với CB – GV – CNV đang công tác tại trường :
     +  Đối với Quý thầy/ cô là phụ trách phòng/ khoa ban và CB, CNV, GV có thời gian làm việc tại trường từ 12 tháng trở lên nhà trường hỗ trợ 100% chi phí tour (1.030.000đ).
     +  CB - GV - CNV ký hợp đồng chính thức và đã làm việc từ  06 tháng đến dưới 12 tháng có đăng ký đi được nhà trường hỗ trợ 50% giá tour (515.000).
     +  CB - GV -  CNV thử việc có đăng ký được nhà trường hỗ trợ 20% giá tour (200.000).
-     Đối với người thân đi kèm:
      +  Người lớn đi kèm: Các khoản chi như : vé xe, tiền ăn, tiền phòng, vé phà, vé thăm quan, bảo hiểm,.. phải tự thanh toán theo giá tour chi tiết.
-     Trẻ em đi kèm:
     +  Trẻ em từ 5 tuổi trở xuống được miễn phí, ăn ngủ ghép cùng bố mẹ. Mỗi người lớn kèm 02 trẻ em dưới 5 tuổi thì trẻ em thứ hai tính 50% giá tour.
     +  Trẻ dưới 11 tuổi, lớn hơn 5 tuổi :  thanh toán 50% giá tour, ngủ chung với bố mẹ.
     +  Trẻ em từ 11 tuổi trở lên : thanh toán 100% giá tour, hưởng đầy đủ dịch vụ như người lớn.
III.     TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN
•    Từ 25/5 – 01/6/2013 : BCH Công đoàn phối hợp với BGH nhà trường xây dựng Kế hoạch chuyến tham quan, nghỉ mát.
•    Từ  01/6 – 13/6/2013: Triển khai kế hoạch thăm quan, nghỉ mát đến các tổ công đoàn. Các tổ công đoàn lập danh sách đăng ký đi nghỉ mát.
•    Ngày 14/6/2013: Các tổ công đoàn báo cáo danh sách đăng ký đi nghỉ mát về BCH Công đoàn trường (Gửi danh sách đăng ký trực tiếp cho đ/c Phan Thị Thanh Hương qua email: huongphan@vido.edu.vn).
•    Ngày 22 – 23/6/2013 : Tổ chức tham quan, nghỉ mát.
* Ghi chú:
•    Các trường hợp đi kèm mà phải tự thanh toán kinh phí đề nghị nộp tiền trước ngày 12/6/2013  (Nộp cho đ/c Phan Thị Thanh Hương –  Điện thoại: 0905.083.085).
•    Trẻ em đi kèm dưới 11 tuổi đề nghị bố mẹ nộp bản photo giấy khai sinh.          
Trên đây là kế hoạch tổ chức chuyến tham quan, nghỉ mát cho CB, GV, CNV năm 2013. Đề nghị các tổ công đoàn lập danh sách CB, GV, CNV đăng ký tham quan, nghỉ mát theo tinh thần của kế hoạch này và gửi về BCH Công đoàn trường trước ngày 12/6/2013.
 
                                                                                                                  TM. BCH CÔNG ĐOÀN
                                                                                                                             CHỦ TỊCH

           
                                                                                                                              (Đã ký)
 
                                                                                                                   Tô Thị Ngọc Thanh
  

                LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TP HỒ CHÍ MINH
              CĐCS TRƯỜNG CAO ĐẲNG VIỄN ĐÔNG
                                   ————

                                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                                                          —————————
                                        Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 5 năm 2013
DANH SÁCH ĐĂNG KÝ THAM QUAN NGHỈ MÁT
(Kèm theo KH số……/2013/KH-CĐCS, ngày…/…./2013 về việc tổ chức chuyến tham quan, nghỉ mát  cho cán bộ, giảng viên, công nhân viên năm 2013)
TT    Phòng/ Ban    Họ Tên    Chức vụ    Điện thoại    Ghi chú
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
TT    Phòng/ Ban    Họ Tên    Chức vụ    Điện thoại    Ghi chú
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
 
CHƯƠNG TRÌNH ĐI  VŨNG TÀU 2 NGÀY 1 ĐÊM
    NGAØY 01:  TPHCM – TP VUÕNG TAØU ( AÊn ba böõa)
6:30     HDV đi cùng xe ñoùn Quyù khaùch taïi ñieåm heïn. Khôûi haønh ñi VUÕNG TAØU. Tập trung tại Cơ Sở Phú Nhuận ( CB, CNV, GV sẽ gửi xe tại chung cư gần cơ sở Phú Nhuận)
07:00     Ñoaøn döøng chaân duøng ñieåm taâm saùng taïi Nhaø haøng. Tieáp tuïc loä trình, treân ñöôøng ñi HDV seõ giôùi thieäu lòch söû, ñaëc ñieåm töøng vuøng maø ñoaøn ñi qua vaø  toå chöùc giao löu vaên ngheä hoaït naùo treân xe.  
10:00      Ñeán Vuõng Taøu, Xe ñöa ñoaøn tham quan Laêng Caù OÂng ôû Ñình Thaàn Thaéng Tam, Nieát Baøn Tònh Xaù, ngaém caûnh Hoøn Baø, töôïng chuùa Jeâ Su.Ñoaøn döøng ôû muõi Nghinh Phong chuïp hình löu nieäm.
12:00       Ñoaøn duøng côm tröa taïi NH Hoøn Ngoïc Vieãn Ñoâng, veà khaùch saïn nhaän phoøng nghæ ngôi.
15:00        Ñoaøn taäp trung ra  Khu Baõi Sau, taém bieån vaø cuøng tham gia cuoäc thi “Ai maø taøi theá” vôùi caùc game vaän ñoäng vui nhoän treân baõi bieån do HDV nhö: keùo co tình yeâu, ñua chaân reát, böôùc chaân thaàn kyø, ñaép naøng tieân caù,…. Quyù khaùch trôû veà khaùch saïn taém laïi nöôùc ngoït.
18:00       Xe ñöa ñoaøn taäp trung duøng böõa toái haûi saûn taïi NH Con Soø Vaøng – KDL Bieån Ñoâng.
20:00    Quyù khaùch töï do daïo phoá bieån veà ñeâm, Quyù khaùch coù theå thö giaûn trong ngoïn gioù bieån taïi caùc Coâng Vieân, thöôûng thöùc Cafe hoaëc mua saém haøng löu nieäm ñöôc laøm töø voû soø voû oác. HOẶC. Sinh hoạt lửa trại và nghæ ñeâm taïi Vuõng Taøu
    NGAØY 02:  TP VUÕNG TAØU – TP.HCM     (AÊn hai böõa)
06:30   Quyù khaùch duøng ñieåm taâm saùng taïi Khaùch saïn, töï do taém bieån vaø tham gia caùc troø chôi caûm giaùc maïnh treân bieån vaø aên haûi saûn do nhöng ngöôøi daân ñòa phöông cheá bieán.
12:00   Ñoaøn traû phoøng, rôøi Khaùch saïn duøng côm tröa taïi nhaø haøng – khaùch saïn Thuøy Vaân – 3 sao
14:30  Ñoaøn khôûi haønh veà TPHCM, treân ñöôøng veà Ñoaøn gheù traïi boø söõa Long Thaønh - Quyù khaùch töï do        thöôûng thöùc söõa boø töôi  nguyeân chaát hoaëc mua quaø veà laøm quaø cho ngöôøi thaân vaø gia ñình.
18:30   Ñoaøn veà TPHCM. Xe ñöa Quyù khaùch veà ñieåm ñoùn ban ñaàu. HDV chia tay ñoaøn vaø keát thuùc  chöông trình.
DÒCH VUÏ BAO GOÀM:
•    Khaùch saïn  ñaït chuaån:  phoøng 04 & 02 khaùch.
•    Xe du lòch ñôøi môùi maùy laïnh phuïc vuï suoát tuyeán.
•    AÊn 02 böõa saùng (01 toâ + 01 ly)
      + 02 böõa aên chính thöïc ñôn 80.000 VNÑ/Suaát + 01 böõa aên haûi saûn 150.000 VNÑ/Suaát
•    Veù tham quan theo chöông trình.
•    Nöôùc suoái 01 chai 500ml/ khaùch/ ngaøy
•    Quaø taëng Noùn du lòch Sao AÙ Chaâu.
•    Khaên laïnh:  01 khaên/khaùch/ngaøy
•    Baûo hieåm du lòch ( Boài thöôøng toái ña 10.000.000/khaùch/vuï)
•    Höôùng daãn vieân nhieät tình phuïc vuï chu ñaùo suoát tuyeán.
•    Phí troø chôi taïi baõi bieån + quaø taëng, vé tắm nước ngọt, thuế VAT

THỰC ĐƠN CỦA TOUR VŨNG TÀU
Ăn sáng    1 tô: phở bò, bún bò, bánh mì ốp la, bánh mì bò kho, bún cá
1 ly: café sữa, café đen, nước ngọt cam, sá xị, đá chanh    40 000
Hòn Ngọc Viễn Đông    1.    Lẩu hải sản, rau
2.    Hào chiên trứng
3.    Gà kho xả, ớt
4.    Ba rọi áp chảo
5.    Bạch tuộc xào cải chua
6.    Rau luộc thập cẩm, chao
7.    Cơm trắng
8.    Tráng miệng    80 000
Con sò vàng    1.    Ghẹ rang muối/me (Tôm sú)
2.    Nghêu/ sò lông/ sò điệp hấp mỡ hành
3.    Mực nướng/ bạch tuộc hấp gừng
4.    Hải sản xào thập cẩm
5.    Lẩu nấm hải sản
6.    Bông cải xào dầu hào
7.    Cá dứa kho tộ/ tôm rim thịt
8.    Cơm trắng
9.    Tráng miệng    150 000
Thùy vân    1.    Cải thìa sốt dầu hào
2.    Mực xào thập cẩm
3.    Thịt heo luộc rau thơm
4.    Cá dứa kho tộ
5.    Lẩu cá ngát nấu măng chua
6.    Trứng chiên hành
7.    Cơm trắng
8.    Trái cây    80 000Bích Trâm

Không tìm thấy sự kiện nào

Hỗ Trợ Trực Tuyến

livechat
Vivatuvan


0966337755 - 0977334400

Thăm dò ý kiến

Không tìm thấy dữ liệu